تاریخ ارسال

برگزاری دوره های آموزشی ترویجی در شهرستان هیرمند

به گزارش روابط عمومی اداره کل شیلات سیستان، آقای محبعلی حیدری صادق سرپرست اداره شیلات شهرستان هیرمند این مطلب را  اعلام و اظهار داشت به منظور ارتقاء سطح علمی بهره برداران و آبزی پروران شهرستان هیرمند پنج دوره آموزشی ترویجی تحت عناوین ذیل در محل اداره شیلات شهرستان  و دفتر صید تخت عدالت برگزار گردید.

1-دوره آموزشی اهمیت آمار صید و حفاظت از ذخایر آبزیان

2-دوره آموزشی آشنایی با دستورالعمل ها و بخشنامه های تامین اجتماعی

3-دوره آموزشی بهداشت فردی و محیط زیست

4- دوره آموزشی تعمیر و نگهداری شناورهای صیادی

5-دوره آموزشی اصول نگهداری حمل و نقل ماهی برای فروشندگان ماهی،آبزی پروران و مالکان خودروهای حمل و نقل ماهی شهرستان هیرمند.